Autonomo Produktua

Laneko arriskuen prebentzioa

Laneko arriskuen prebentzioa

Azaroaren 8ko, 31/1995 Laneko Arriskuen Prebentzioko Legeko 22 artikuluak besteren konturako langileak aipatzen ditu, enpresariak langile autonomaren osasun egoeraren behingo zainketa bermatuz, lanean berezko arriskuen arabera. Ondorioz deritzogu, betebehar hau ez dela galdagarria izango langile autonomo batentzat, enpresari erantzule baten ezagatik. Bai bermatu beharko da, langile autonomoak kontratatuko besteren konturako langileen osasun babeserako eskubidea.

31/1995 Legearen laugarren xedapen gehigarria, eraikuntzen lanen baliabide prebentiboen agerraldia arautzen du, Lehengo ataleko lehen puntuak, prebentzio baliabideen presentzia kontratista bakoitzari aplikatuko zaiola dio. Zentzu honetan, eta efektu hauetarako, urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren 2.1.h) artikuluan ezarritako kontratatzailearen definizioa kontutan hartu beharko da, alegia, kontratu bidez sustatzailearen aurrean onartzen duen pertsona fisiko edo juridiko hura, gisa eta material baliabideekin, norberaren edo besteekin, proiektuari eta kontratuari dagozkion lan guztiak edo zati bat exekutatzeko konpromisoa.

Beraz, baliabe prebentiboen presentzia Segurtasun eta Osasun Planean neurrien betetzea izango du helburutzat, eta baita bere eraginkortasuna egiaztatzea. bai kontratistaren langileei dagokienez bai kontratistak azpikontratistak eta kontratutako langile autonomak. Horrela, Kudeaketa Zentro honek uste du prebentzio-baliabideen presentzia kontratistak aipatzen duela, eta ez azpikontratista edo langile autononomak.

Erantzuna baiezkoa izango da norberak bere konturako langileak enplegatzen dituen kasuetan, eta beraz, enpresari bihurtzen delarik. Azkenengoz, bi zehaztasun egin behar dira:

Langile autonomak, 31/1995 Legearen 24. artikulura eta, urtarrilaren 30eko 171/2004 Errege Dekretura ezarritako koordinazio betebeharretara beren funtzionamendua egokitu baharko dute, ekintza koordinatuetan parte hartuz eta koodinatzaileak emandago argibideak betez, edo bere defektuan, zuzendaritzapeko argibideak betez. Koordinazio neurri hauen ez betetzearen subjetu arduradunak dira.

1627/1997 Errege Dekretuaren 11.2 artikuluaren arabera, langile autonomoek Osasun eta Segurtasun Planak bete beharko dute, baina kontratistak eta azpikontratistak segurtasun eta osasun planak ezarritako neurri prebentiboen exekuzio zuzenaren arduradunak izango dira, beraiek kontratatuko langile autonomoen betebeharrei dagokionez.

1627/1997 Errege Dekretua, Urriaren 24koa, eraikuntzako obretako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituena, lan proiektuko segurtasun eta osasun koordinatzaile definitzen du, lan proiektua koordinatzeko promotoreak izedatutako teknikari konpetentea, Errege Dekretuko 8garren artikuluan aipatutako printzipioen aplikazioa. Logikoa dirudi, poriktista izateko baldintza guztiak bete beharko dituela, osotasunaren egilea bezala edo, gutxienez, lan proiektu honen zati baten egile gisa, 1627/1997 Errege Dekretuaren 2.1 d) artikuluaren xedapenaren arabera. Baldintza hauek 38/1999 Legeko 10.2 artikuluan adierazten dira eta titulazio akademikoei dagokionez, arkitekto, arkitekto teknikoa, ingeniari edo ingeniari teknikoa aipatzen dira.

Atal honen f) artikuluak, segurtasun eta osasun arloan koordinatzailea, lan proiektuko exekuzioan, zuzendaritza fakultatiboan integratutako teknikari konpetente bezala, promotoreak izendatutako 9. Artikuluan aipatutako lanak burutzeko. Lehenik eta behin, teknikariaren gaitasuna bere jarduera empresarialeko jakintzan nola prebentzio arloko ezagupenean oinarrituta egongo beharko litzateke, 39/1997 Errege Dekretuaren VI. kapituluko xedapenen arabera, urtarrilaren 17koa, Prebentzio Zerbitzuen Araudia onartzen duena.

Eraikuntzako Araudiaren azaroaren 5eko 38/1999 Legearen laugarren xedapen gehigarriaren arabera, titulazio akademiko eta profesional kualifikatuak eraikuntzako osasun eta segurtasun koordinatzaileen funtzioa gauzatzeko, proiektua prestatzean eta lanaren egikaritzan, arkitekto, arkitekto tekniko, ingeniari edo ingeniari tekniko izango dira, beren gaitasun eta espezialitateen arabera.

627/1997 Errege Dekretuak ez zuen zehaztu, nola ez bestela izan zitekeen gure ordenamenduari 92/57 / EEE Zuzentarauaren transposizioa suposatu zuen lan araua izatean, eraikuntzako koordinatzaileen eginkizunak gauzatzeko gaitasun akademikoak, teknikari konpetente batek egingo lituzkeela adieraziz. Eta hori, eraikuntza lanen definizioa kontuan hartuta, edozein lan, publiko edo pribatu, non eraikuntza edo ingeniaritza zibileko lanak burutzen diren eta zeinen erlazio ez sakona I eranskinean agertzen da.

Egoera hau, 38/1999 Lege Organikoaren onarpenarekin argitu zen, eta bereziki, aurreko laugarren xedapenarekin, aurrez erreproduzituta. Egia bada ere, zerrendatzen diren titulazio akademikoak eraikuntza lanei dago zuzenduta dagoela, ez da gutxiago benetazkoa, ez dagoela beste araurik ingeniaritza zibileko lanetarako beste baldintza batzuk eskatzen dituenik (titulazio akademikoak, kasu honetan). Zentzu honetan, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren eskakizun/zigorrei dagokionez, ez da onargarria hemen aipatutako araudian esandakotik ingeniaritza zibileko lanen teknikari konpetenteaz ulertzen denaren interpretazio bat egitea, beste mota bateko lanei soilik dagokion arau bat onartu ezean.

Aurrekoari dagokionez, eta zuzendaritza zentroa hau kontutan hartuz, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Batzorde Nazionalaren “Eraikuntza” lan taldearen arabera, 1627/97 Errege Dekretua aplikatzeko irizpideak ezarri zituen bere hitzaldian. eta beraz, berean definitutako eraikuntza lan guztiei aplikatzeko modukoa dena, teknikari konpetentei dagokienez adieraziz: 162/07 Errege-Dekreto barnean dagoen 2.1 artikulua interpretatzeko, titululazio akademikoak eta profesionalak dauzkaten pertsonak teknikari konpetente bezala aintzat hartuko dira, baita ere Eraikuntzako eta Laneko Arriskuen Prebentzioko jardueretako ezaguerak dituztenek, Errege-Dekretuak jartzen dituen funtzioekin ados, arkitekto, hauek, arkitekto teknikoa, ingeniaria eta ingeniari teknikoa izango direlarik.

32 bis) artikuluan eta Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/95 Legearen Hamalaugarren Xedapen Gehigarrian adierazitakoaren arabera, Enpresariak prebentzio-zerbitzuaren parte hartzen ez duen ezta izandatuko langile baten presentzia izendatu dezake, betiere beharrezko ezagutzak, tituluak eta esperientziak biltzen dituenean, eta gutxienez, oinarrizko mailako prebentziozko prestakuntza duenean ere. Horrez gain, prebentziozko baliabide izendatuak beharrezko gaitasunak izan beharko ditu, beharrezko baliabideak izan eta nahikoa izan prebentzioko jardueren jarraipena egiteko, eta lantokian egon beharko da bere presentzia eskatzen duen egoerak mantentzen den arte.

Beraz, kontsultan deskribatutako baldintzekin eraikuntza-enpresako langile batek, prebentzio-baliabideen eginkizunak egin ditzake konpainiak jardueretan egiten dituen lan batean, baldin eta adierazitako baldintzak modu efektibo baten betetzen diren bitartean.

Bereziki, kontuan hartu beharko litzateke, presentzia esleitutako langileak lanean egon behar da, baldin eta arriskuak larriagotu edo aldatu badira prozesuaren edo jardueraren garapenean, behin eta berriro edo aldi berean egiten diren operazio anitzen agerraldiarekin, eta baldin eta jarduerak edo araudiaren arabera arriskutsutzat edo arrisku berezitzat hartzen diren prozesuak egiten badira.

Kontsultatu gurekin kompromezurik gabe